Prawo

W Polsce proces liberalizacji rozpoczął się w raz z przystąpieniem do Unii Europejskiej i przyjęcia tym samym opracowanych już wcześniej przez Parlament Europejski rozwiązań. Liberacja rynku energetycznego w Europie została zapoczątkowana dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotycząca wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii, przyjętą w dniu 19 grudnia 1996 r.

Celem dyrektywy było stworzenie podstaw prawnych do stopniowego tworzenia konkurencyjnego i nie dyskryminującego rynku elektroenergetycznego i tym samym urzeczywistnienie nieskrępowanego handlu energią, przynoszącego korzyści wszystkim odbiorcom.

Po raz pierwszy zawarto postanowienia dotyczące otwarcia rynku energii oraz dostępu do sieci przesyłowych (tzw. zasada dostępu do sieci (ang. Third Party Access) – TPA). Powyższe umożliwić miało odbiorcom finalnym dokonanie swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej.

Dyrektywa przewidywała stopniowe otwieranie rynków energii elektrycznej polegające na tym, że w kolejnych etapach coraz mniejsi odbiorcy nabywali prawo wyboru sprzedawcy.

W prawodawstwie Polski najważniejszym dokumentem regulującym rynek energii elektrycznej oraz wdrażającym dyrektywy UE jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. opublikowana w dzienniku Ustaw z 1997 r. z późniejszymi zmianami.
Jednolity tekst ustawy dostępny jest pod adresem:

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/25/17/Ustawa_z_dnia_10_kwietnia_1997_r__Prawo_energetyczne.html

copyright (c) 2014 E4E | Polityka prywatnościPowered by ARTplus